Turkish Men With Grey Eyes Looking For Marriage

HACKER SAFE certified sites prevent over 99.9% of hacker crime. Click to Verify - This site has chosen a thawte SSL Certificate to improve Web site security Trusted by Muslims Worldwide
  • Review your matches for free
  • Access to advanced messaging features
  • Trusted site backed by Cupid Media
1 - 20 of 100
tarık is from Turkey

tarık (44)

"Prince seeks princess", "Looking... Istanbul, İstanbul, Turkey
Seeking: Female for Marriage
Eye color: Grey

It is best to give an informative description of yourself in order to maximize your responses. You must enter something, even if its just a few words. Please do not include your email address or contact details, or your profile may not be displayed.

tayfun is from Turkey

tayfun (38)

SELAM Çanakkale, Çanakkale, Turkey
Seeking: Female 18 - 28 for Marriage
Eye color: Grey

KUR’AN-I KERİM’DE ALLAU TEALA’NIN İNSAN’A OLAN DAVETİ 1) 30/RÛM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne). O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaşmayı dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın. 2) 39/ZUMER-54: Ve enîbû ilâ rabbikum ve eslimû lehu min kabli en ye’tiyekumul azâbu summe lâ tunsarûn(tunsarûne). Ve Rabbinize (Allah’a) yönelin (ruhunuzu Allah’a ulaştırmayı dileyin)! Ve size azap gelmeden önce O’na (Allah’a) teslim olun (ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah’a teslim edin). (Yoksa) sonra yardım olunmazsınız. 3) 31/LOKMÂN-15: Ve in câhedâke alâ en tuşrike bî mâ leyse leke bihî ilmun fe lâ tutı’humâ ve sâhibhumâ fîd dunyâ magrûfen vettebi’ sebîle men enâbe ileyy(ileyye), summe ileyye merciukum fe unebbiukum bi mâ kuntum ta’melûn(ta’melûne). Ve bilgin olmayan bir şey hakkında, şirk koşman için seninle mücâdele ederlerse, ikisine de itaat etme! Ve dünyada onlara güzellikle sahip ol. Bana yönelenlerin (ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin) yoluna tâbî ol. Sonra dönüşünüz Banadır. O zaman yaptığınız şeyleri size haber vereceğim. 4) 73/MUZEMMİL-8: Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtîlâ(tebtîlen). Ve Rabbinin İsmi'ni zikret ve herşeyden kesilerek O’na ulaş. 5) 4/NİSÂ-58: İnnallâhe ye’murukum en tueddûl emânâti ilâ ehlihâ ve izâ hakemtum beynen nâsi en tahkumû bil adl(adli), innallâhe niımmâ yeızukum bih(bihî), innallâhe kâne semîan basîrâ(basîran). Muhakkak ki Allah, emanetleri sahibine teslim etmenizi emreder. İnsanlar arasında hakemlik ettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Muhakkak ki Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor. Ve muhakkak ki Allah, işiten ve görendir. 6) 51/ZÂRİYÂT-50: Fe firrû ilâllâh(ilâllâhi), innî lekum minhu nezîrun mubîn(mubînun). Öyleyse Allah’a firar edin (kaçın ve sığının). Muhakkak ki ben, sizin için O’ndan (Allah tarafından gönderilmiş) apaçık bir nezirim. 7) 42/ŞÛRÂ-47: İstecîbû li rabbikum min kabli en ye’tiye yevmun lâ meredde lehu minallâh(minallâhi), mâ lekum min melcein yevme izin ve mâ lekum min nekîr(nekîrin). Rabbinize icabet edin (Allah’a ulaşmayı dileyin), Allah tarafından geri döndürülmeyecek olan günün gelmesinden önce. İzin günü, sizin için bir sığınak yoktur. Ve sizin için bir inkâr yoktur (yaptıklarınızı inkâr edemezsiniz). 8) 6/EN'ÂM-152: Ve lâ takrebû mâlel yetîmi illâ billetî hiye ahsenu hattâ yebluga eşuddeh(eşuddehu), ve evfûl keyle vel mîzâne bil kıst(kıstı), lâ nukellifu nefsen illâ vus’ahâ ve izâ kultum fa’dilû ve lev kâne zâ kurbâ, ve bi ahdillâhi evfû, zâlikum vassâkum bihî leallekum tezekkerûn(tezekkerûne). Yetimin malına, o en kuvvetli çağına gelinceye kadar, en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dışında (bir şey ile) sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman, yakınınız olsa bile, artık adaletle söyleyin. Allah’ın ahdini yerine getirin (ifa edin). Böylece tezekkür edersiniz diye, (Allah) işte böyle, size onunla vasiyet (emir) etti. 9) 5/MÂİDE-7: Vezkurû ni’metellâhi aleykum ve mîsâkahullezî vâsekakum bihî iz kultum semi’nâ ve ata’nâ vettekûllâh(vettekûllâhe) innallâhe alîmun bizâtis sudûr(sudûri). Allah’ın, sizin üzerinizdeki ni’metini ve “işittik ve itaat ettik” dediğiniz zaman, onunla sizi bağladığı misakinizi hatırlayın. Allah’a karşı takva sahibi olun. Çünkü; O, göğüslerde (sinelerde) olanı bilir. 10) 89/FECR-29: Fedhulî fî ibâdî. (Ey fizik vücut!) O zaman, (nefsini tezkiye ettiğin ve ruhunu Allah’a ulaştırdığın zaman Bana kul olursun) kullarımın arasına gir. 11) 13/RA'D-1: Elif lâm mim râ tilke âyâtul kitâb(kitâbi), vellezî unzile ileyke min rabbikel hakku ve lâkinne ekseren nâsi lâ yu’minûn(yu’minûne). Elif, lâm, mim, râ; bunlar Kitab'ın âyetleridir. Ve sana Rabbinden indirilen haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar (mü’min olmazlar). 12) 10/YÛNUS-25: Vallâhu yed'û ilâ dâris selâm(selâmi), ve yehdî men yeşâu ilâ sırâtin mustekîm(mustekîmin). Ve Allah, teslim (selâm) yurduna davet eder ve (teslim yurduna, Zat'ına ulaştırmayı) dilediği kimseyi, Sıratı Mustakîm’e ulaştırır. ALLAHU TEALA KUR’AN-I KERİM’İ AÇIKLAMA YETKİSİNİ KİMLERE VERMİŞTİR. 3/ÂLİ İMRÂN-7: Huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemâtun hunne ummul kitâbi ve uharu muteşâbihât(muteşâbihâtun), fe emmellezîne fî kulûbihim zeygun fe yettebiûne mâ teşâbehe minhubtigâel fitneti vebtigâe te’vîlih(te’vîlihi), ve mâ ya’lemu te’vîlehû illâllâh(illâllâhu), ver râsihûne fîl ilmi yekûlûne âmennâ bihî, kullun min indi rabbinâ, ve mâ yezzekkeru illâ ulûl elbâb(elbâbi). O (Allah) ki; Kitab’ı, sana O indirdi. O’ndan bir kısmı muhkem (mânâsı açık, yorum götürmez, şüphe kabul etmez) âyetlerdir ki; bunlar, (Levhi Mahfuz’daki) ümmülkitapta (yer alan açık ve kesin âyetler)dir. Diğerleri ise müteşabih (mânâsı kapalı, açıklama isteyen) âyetlerdir. Kalplerinde eğrilik (ve döneklik) bulunanlar, fitne çıkarmak ve (kendi yararına uygun) tevîlde (yorumda) bulunmak istedikleri için o (Kitab’)ın müteşabih olan kısmına uyarlar. Halbuki onların tevîlini, kimse bilmez ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olan rasihun (rüsuh sahipleri) ise derler ki: “O’na îmân ettik, hepsi de Rabbimiz katından (indirilme)dir.” Bunu kimse tezekkür edemez ancak ulûl’elbab tezekkür edebilir. ULUL ELBAB KİM?? 3/ÂLİ İMRÂN-191: Ellezîne yezkurûnallâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel ard(ardı), rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılâ(bâtılan), subhâneke fekınâ azâben nâr(nârı). O (Ulûl’elbab) ki; (lübblerin, Allah’ın sır hazinelerinin sahipleri), onlar ayakta iken, otururken ve yan üstü yatarken (hep) Allah’ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler. (Ve derler ki): “Ey Rabbimiz! Sen, bunları bâtıl olarak (boşuna) yaratmadın. Seni tesbih (tenzih) ederiz. Bizi, ateşin azabından koru.” 21/ENBİYÂ-7: Ve mâ erselnâ kableke illâ ricâlen nûhî ileyhim fes’elû ehlez zikri in kuntum lâ ta’lemûn(ta’lemûne). Ve senden önce, vahyettiğimiz rical (erkekler)den başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, zikir ehline (daimî zikrin sahiplerine) sorun. KUR’AN-I KERİM’İ AÇIKLAMA YETKİSİNİ ALLAHU TEALA’DAN ALAN RESULLER HAYATTA YAŞIYOR OLMALIDIR. 67/MULK-8: Tekâdu temeyyezu minel gayz(gayzı), kullemâ ulkıye fîhâ fevcun seelehum hazenetuhâ e lem ye’tikum nezîr(nezîrun). (Cehennem) nerede ise öfkesinden çatlayacak gibi olur. Oraya herbir grup atılışında onun (cehennemin) bekçileri onlara: “Size nezir (uyarıcı) gelmedi mi?” diye sordu. 67/MULK-9: Kâlû belâ kad câenâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzelallâhu min şey’(şey’in), in entum illâ fî dalâlin kebîr(kebîrin). Onlar (cehenneme atılanlar) dediler ki: “Evet, bize nezir gelmişti. Fakat biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir, siz ancak büyük bir dalâlet içindesiniz, dedik.” 67/MULK-10: Ve kâlû lev kunnâ nesmeu ev na’kılu mâ kunnâ fî ashâbis saîr(saîri). Ve: “Eğer biz işitmiş veya akıl etmiş olsaydık, alevli ateş halkı arasında olmazdık.” dediler. 41/FUSSİLET-33: Ve men ahsenu kavlen mimmen deâ ilâllâhi ve amile sâlihan ve kâle innenî minel muslimîn(muslimîne). Allah’a davet eden ve salih amel (nefs tezkiyesi) işleyen ve: “Muhakkak ki ben teslim olanlardanım.” diyenden daha güzel sözlü kim vardır? 2/BAKARA-78: Ve minhum ummiyyûne lâ ya’lemûnel kitâbe illâ emâniyye ve in hum illâ yezunnûn(yezunnûne). Onlardan bir kısmı ümmîlerdir. Onlar (Allah’ın) Kitabı’nı bilmezler, sadece emaniyyeyi (kişilerin yazdığı kitapları) bilirler. Ve onlar sadece zannediyorlar. 2/BAKARA-79: Fe veylun lillezîne yektubûnel kitâbe bi eydîhim summe yekûlûne hâzâ min indillâhi li yeşterû bihî semenen kalîlâ(kalîlen), fe veylun lehum mimmâ ketebet eydîhim ve veylun lehum mimmâ yeksibûn(yeksibûne). Yazıklar olsun onlara ki; elleriyle kitap yazarlar, sonra da (emaniyye bilgiler içeren) bu yazdıklarını az bir bedel (para) karşılığında satmak için: “Bu, Allah’ın indindendir.” derler. Yazıklar olsun onlara, elleriyle yazdıkları şeylerden dolayı. Yazıklar olsun onlara, kazandıkları şeyler sebebiyle. 2/BAKARA-159: İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ min el beyyinâti vel hudâ min ba’di mâ beyyennâhu lin nâsi fîl kitâbi, ulâike yel’anuhumullâhu ve yel’anuhumul lâinûn(lâinûne). İndirdiğimiz o beyyinelerden olan şeyleri ve hidayeti (ölmeden evvel ruhun Allah’a ulaştırılmasını) Kitap’ta Allah insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler (var ya), onlara, hem Allah lânet eder hem de lânet ediciler lânet eder.

Murat is from Turkey

Murat (45)

Merhaba Ereğli, Zonguldak, Turkey
Seeking: Female 18 - 25 for Marriage
Eye color: Grey

Merhaba ben MURAT TURKİYE nin ZONGULDAK ili EREGLİ ilcesinde yasiyorum,kendime ait olan guzel gelirli bir isin sahibiyim.Niyetim asla ama asla rahatsiz etmek degil tam tersi sizden ve yasam tecrübelerinize dayanarak beni ret etmeyeceginize inanmamdır.Ben yabanci uyruklu bir BAYAN ile evlilik yapmak istiyorum nedeni ise daha fazla lisan(dil)bilmesi ve kultur seviyesinin daha yuksek olduguna inanmamdir.Bu ciddi niyet dogrultusunda TURKİYE de yasayabilecek kendine guvenen bana KADİNLİK edebilecek (benim 2 tane kizim var)cocuklarima ANNELİK edebilecek kadar kendine guvenen ve sekste sinir tanimayacak kadar seksi seven GUZEL ALİMLİ GOZE ve benim KALBİME HİTAP EDEBİLECEK bir BAYAN gelenek ve göreneklerimize ayak uydurabilecek kadar zeki BAYAN aramaktayim.Bana yardimci olunacak tum kisilerden yardım destegi beklemekteyim.Daha ayrintili bilgi isteyeler icin mail dir hic cekinmeden arayabileceğinizi umuyorum

2

Muhammad Atif is from Turkey

Muhammad Atif (27)

I can promise you something speci... Istanbul, İstanbul, Turkey
Seeking: Female 19 - 29 for Marriage
Eye color: Grey

Some will, some won't, some do, some don't. I might! Down-to-earth angel seeks wings. If I could arrange the alphabet, I would put U and I together! Do you have any raisins? No? How about a date? The magician is waiting for assistant to perform the greatest trick of all time!

5

Yahya  is from Turkey

Yahya (31)

(Belief in allah is the happiness... Mardin, Mardin, Turkey
Seeking: Female 18 - 30 for Marriage
Eye color: Grey

You will find some information on the photo that will help you contact me. I'm someone open-minded person and I like science and learning, especially in the field of technology , hard working, honest, loving, kind, and compassionate, quiet, funny,I love to travel and adventure, very seriously . I always believe that the happiness with return to Allah.

Selman Sacid is from Turkey

Selman Sacid (29)

Let's Be Human Beings Istanbul, İstanbul, Turkey
Seeking: Female for Marriage
Eye color: Grey

My name is Selman . I have been living in Istanbul since i was born , i have been learning English for 8 months and i will go to Romania for University in law department on 11.01.2008 . İf you want to learn more things about me , you should send a message to me !

Ali  is from Turkey

Ali (25)

Sadece bayan arkadaş aramıyorum B... Aksaray, Aksaray, Turkey
Seeking: Female 25 - 36 for Marriage
Eye color: Grey

Ben elektronik iş yapan bir yiö

4

Ramazan is from Turkey

Ramazan (58)

özü sözü bir. Alanya, Antalya, Turkey
Seeking: Female 35 - 47 for Marriage
Eye color: Grey

olduğu gibi görünen,göründüğü gibi olan geri kalan ömrümüzde sakin huzurlu bir hayat yaşamak istiyorum.

2

عثمان is from Turkey

عثمان (26)

othman Istanbul, İstanbul, Turkey
Seeking: Female 18 - 28 for Marriage
Eye color: Grey

othman

2

mohamed is from Turkey

mohamed (35)

salam my age 30 Ankara, Ankara, Turkey
Seeking: Female 20 - 34 for Marriage
Eye color: Grey

Im lawyer im 30 year old im moroccan turkish born in tunisia and the PA will move to finlande

engin is from Turkey

engin (43)

Waiting for the right person ... Istanbul, İstanbul, Turkey
Seeking: Female 23 - 37 for Marriage
Eye color: Grey

Of course it's not easy, to try to know a person you do not know ... 've Never been anything like this though, as the need to approach a port ... But you can make a habit of this port ...

darkcastlee is from Turkey

darkcastlee (41)

a Ankara, Ankara, Turkey
Seeking: Female 22 - 36 for Marriage
Eye color: Grey

Hi..

2

shedy is from Turkey

shedy (51)

am just a straight forward man Konya, Konya, Turkey
Seeking: Female for Marriage
Eye color: Grey

, single never married ,born in USA, , . I have a good accent when i talk... I`m 5"1 , with a athletic build , mentally and a good listener. I love to play golf ,I like goa

müslüm is from Turkey

müslüm (35)

sehr schönnnnnnnnnnnnnnnn Birecik, Şanlıurfa, Turkey
Seeking: Female 18 - 46 for Marriage
Eye color: Grey

all menchen love I

ümit is from Turkey

ümit (40)

yanımda sen kalbımde sen neylerım... Konya, Konya, Turkey
Seeking: Female 18 - 32 for Marriage
Eye color: Grey

akan göz yaşlarıma seni kattım hoş koksun diye dalımda,diken gibi battın yüreğime ama ne bir damla kanım aktı nede canım acıdı ama yüreğim kin,nefret,kan kustu be gülüm

2

mazellans is from Turkey

mazellans (36)

mazellan Istanbul, İstanbul, Turkey
Seeking: Female for Marriage
Eye color: Grey

hi

ali riza  is from Turkey

ali riza (44)

hi Kayseri, Kayseri, Turkey
Seeking: Female for Marriage
Eye color: Grey

I don't speak English I can my friend

3

esat is from Turkey

esat (41)

Looking for love Bodrum, Muğla, Turkey
Seeking: Female 23 - 35 for Marriage
Eye color: Grey

i will tell when we meet

hanzala is from Turkey

hanzala (32)

hoş ve tatlı Gebze, Kocaeli, Turkey
Seeking: Female for Marriage
Eye color: Grey

dürst olsun yeter

2

Halil İlker is from Turkey

Halil İlker (38)

Genius Istanbul, İstanbul, Turkey
Seeking: Female 18 - 35 for Marriage
Eye color: Grey

friendship

Cupid Media, the Cupid Media Logo and Muslima.com are registered trademarks of Ecom Holdings Pty Ltd and used with permission by Cupid Media Pty Ltd.