Điều khoản Sử dụng

(C p nh t l n cu i ngày 19 tháng 10, 2021)

1. Trang web

1.1 Ch p nh n Đi u kho n S d ng

B n ch đ c s d ng trang web này khi b n ch p nh n các Đi u kho n S d ng này và Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi. B n s đ c coi là đã ch p nh n các Đi u kho n S d ng này và Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi khi ti p t c s d ng trang web này, b t k b n có đăng ký làm thành viên hay không. Chúng tôi có th thay đ i các Đi u kho n S d ng này và Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi b t c lúc nào. N u chúng tôi làm nh v y, chúng tôi s đăng t i phiên b n s a đ i c a Đi u kho n S d ng và Tuyên b v Quy n riêng t lên trang web. B n có trách nhi m đ m b o r ng b n th ng xuyên xem l i Đi u kho n S d ng và Tuyên b v Quy n riêng t . N u b n là thành viên c a trang web và các thay đ i v Đi u kho n S d ng và Tuyên b v Quy n riêng t là quan tr ng, chúng tôi s c g ng h t s c đ thông báo cho b n v các thay đ i này.

N u b n không đ ng ý v i các Đi u kho n S d ng ho c Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi, b n không đ c s d ng trang web này.

1.2 Đi u kho n S d ng ph thu c vào n i c trú

(a) N u b n là c dân c a m t Qu c gia thu c EU, đi u 16.7 và đi u 18.8(a) s áp d ng cho b n (nh ng không áp d ng đi u 18.8(b)).
(b) N u b n là c dân c a m t Qu c gia không thu c EU, đi u 18.8(b) s áp d ng cho b n (nh ng không áp d ng đi u 18.8(a)).
(c) N u b n c trú t i b t kỳ ti u bang nào sau đây c a Hoa Kỳ thì đi u 16.3(a) s áp d ng cho b n: Arizona, California, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio ho c Wisconsin.
(d) N u b n c trú t i b t kỳ ti u bang nào sau đây c a Hoa Kỳ thì đi u 16.3(b) s áp d ng cho b n: California, Illinois, New York ho c Ohio.

1.3 Th a thu n ng i dùng

Các Đi u kho n S d ng này c u thành th a thu n gi a b n và Cupid Media Pty Ltd ("Công ty") đ i v i vi c b n s d ng D ch v và Trang web ("Th a thu n").

1.4 Liên h

Trang web này đ c đi u hành b i Công ty, m t công ty đã đăng ký t i Úc. Công ty đã đăng ký Thu Giá tr Gia tăng c a Liên minh Châu u theo ch ng trình đ c bi t VAT trên D ch v Đi n t (VoeS) cho các doanh nghi p ngoài EU. B n có th liên h v i chúng tôi theo b t kỳ cách nào sau đây:

M u h tr tr c tuy n: Nh p vào đây (s d ng cách này đ đ c h tr nhanh nh t)

Email: team@Muslima.com

Đi n tho i: +61 7 5571 1181

S fax: +61 7 3103 4000

H p th : Muslima.com, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia

Đ liên h v i chúng tôi v v n đ quy n riêng t ho c yêu c u v vi c thu th p và s d ng d li u cá nhân c a b n, vui lòng tham kh o Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi.

N u B n Liên minh Châu u, VeraSafe đã đ c ch đ nh làm đ i di n c a Cupid Media t i Liên minh Châu u đ i v i các v n đ v b o v d li u. Ngoài cách liên h v i chúng tôi qua thông tin liên h c a chúng tôi trên, B n có th liên h VeraSafe đ i v i các v n đ liên quan đ n vi c x lý d li u cá nhân c a B n. Đ th c hi n yêu c u này, xin vui lòng liên h v i VeraSafe b ng m u liên h : https://www.verasafe.com/privacy‐services/contact‐article‐27‐ representative.

Ngoài ra, B n cũng có th liên h VeraSafe theo các đ a ch sau:

Tên: VeraSafe Czech Republic s.r.o
Đ a ch : Klimentsk6 46 Prague 1, 11002 Czech Republic; hay

Tên: VeraSafe Ireland Ltd
Đ a ch : Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork T23AT2P, Ireland.

2. T cách thành viên

2.1 Đ đi u ki n

B n ph i trên 18 tu i m i đ c đăng ký làm thành viên c a D ch v ho c s d ng Trang web này. V i vi c s d ng Trang web, b n tuyên b , cam k t và đ m b o r ng b n có quy n, th m quy n và năng l c đ giao k t Th a thu n này và tuân th t t c các Đi u kho n s d ng.

2.2 Hình thành h p đ ng

V i vi c đăng ký làm thành viên, b n giao k t h p đ ng v i Công ty liên quan đ n Trang web, có th mi n phí ho c không. B n có th nâng c p các tính năng cho thành viên c a b n. B n s đ c yêu c u ch n m t s tính năng và đi u kho n trong h p đ ng c a b n và ch n ph ng th c thanh toán. B ng cách nh p vào nút "Thanh toán" trong b c cu i cùng c a quy trình nâng c p, b n đã giao k t m t h p đ ng ràng bu c liên quan đ n tùy ch n nâng c p đã ch n m c giá nh t đ nh đã đ c đ a ra.

2.3 T cách thành viên

(a) B n có th tr thành thành viên mi n phí c a D ch v . T cách thành viên mi n phí s ch cho phép b n s d ng m t s tính năng s n có nh m t ph n c a D ch v . Đ truy c p các tính năng b sung, b n ph i tr thành thành viên tr phí c a D ch v . Theo đó, b n ch đ c s d ng các tính năng b sung v i đi u ki n đã thanh toán các kho n phí liên quan.
(b) B n th a nh n và đ ng ý r ng đ b o v ng i dùng c a trang web này, b n không đ c đăng ký ho c tr thành thành viên n u b n đã b truy t vì hành vi ph m pháp ho c t i nghiêm tr ng. V i vi c đăng ký thành viên, b n đ m b o và tuyên b v i chúng tôi r ng b n ch a b truy t vì hành vi ph m pháp ho c t i nghiêm tr ng cũng nh b n không b bu c ph i đăng ký nh là ng i ph m t i tình d c v i b t kỳ c quan chính ph nào.
(c) B n th a nh n r ng hi n t i Công ty không th ng xuyên ti n hành ki m tra lý l ch, xác minh thông tin đ c cung c p ho c th c hi n sàng l c t i ph m t nh ng ng i dùng c a mình. Chúng tôi có quy n ti n hành đi u tra và ki m tra lý l ch đ i v i t t c các thành viên đ xác nh n r ng b n không vi ph m b t kỳ cam k t nào và đ xác đ nh xem có l i tuyên b nào không đúng hay không. B n đ ng ý cho phép Công ty ti n hành đi u tra nh v y và Công ty có quy n t ch i và/ho c ch m d t t cách thành viên c a b n n u b n vi ph m b t kỳ cam k t nào hay l i tuyên b c a b n b ch ng minh là sai.

2.4 Gói d ch v và phí d ch v

Các gói d ch v và phí t ng ng c a chúng có trên trang "Nâng c p Thành viên". Các kho n phí d ch v này có th thay đ i, nh ng thay đ i đó s đ c đăng trên trang c a Trang web đ c nói đ n trên. B n th a nh n r ng có th có s khác bi t liên quan đ n phí d ch v gi a các khu v c pháp lý, s khác bi t này ph n ánh chi phí cho m t khu v c pháp lý c th và các đi u ki n th ng m i khác liên quan đ n khu v c pháp lý đó.

2.5 Dùng th mi n phí và các khuy n mãi khác

B t kỳ th i gian dùng th mi n phí ho c khuy n mãi nào c p quy n truy c p mi n phí vào D ch v Tr phí ph i đ c s d ng trong th i gian dùng th đ c quy đ nh.

2.6 Thanh toán

(a) M c dù m t s D ch v nh t đ nh có s n mi n phí, b n th a nh n r ng D ch v Tr phí ch dành cho Thành viên có đăng ký gói d ch v còn hi u l c hay có tr phí. Có th đăng ký d ch v v i m c phí, cho kho ng th i gian và b ng các ph ng th c thanh toán đ c ch ra trên trang nâng c p thành viên. M c phí đ c nêu b ng lo i ti n hi n th trên trang nâng c p thành viên và bao g m t t c các thu áp d ng tr khi có quy đ nh khác.
(b) T cách thành viên c a b n s đ c t đ ng gia h n. B n có th hu t đ ng gia h n b t c lúc nào. N u b n ch a hu thì gói d ch v đã đăng ký s đ c t đ ng gia h n cho các kho ng th i gian đã đ nh. B n có th h y t đ ng gia h n b ng cách làm theo các h ng d n trong ph n H tr c a trang web.
(c) Trong tr ng h p chúng tôi cung c p tính năng thanh toán đ nh kỳ đ thanh toán phí áp d ng cho gói d ch v b n ch n, b n y quy n cho Công ty thu các kho n phí đó theo đ nh kỳ (trong kho ng th i gian h p lý). Trong tr ng h p đó, Công ty s ng ng thu phí khi nh n đ c thông báo b ng văn b n c a b n r ng y quy n đó đã b ch m d t. B t kỳ thông báo nào nh v y s không nh h ng đ n các kho n phí đã đ c thu tr c khi Công ty có th hành đ ng m t cách h p lý. Trong m i tr ng h p, b n ph i cung c p thông tin hi n t i, đ y đ và chính xác đ cho phép phí d ch v đ nh kỳ đ c thu chính xác, thông tin đó ph i đ c c p nh t th ng xuyên.
(d) Chúng tôi có th , vào b t c lúc nào, thay đ i m c phí d ch v c a chúng tôi. M c phí m i s có hi u l c n u b n đăng ký gói d ch v m i (cho dù đó có ph i là l n đăng ký gói d ch v đ u tiên c a b n hay không) sau khi chúng tôi đã đăng thông tin chi ti t v m c phí m i trên Trang web. Vi c t đ ng gia h n gói d ch v đang có s ti p t c m c phí cũ.
(e) Trong tr ng h p có ho t đ ng thanh toán đáng ng , chúng tôi có quy n t m th i ng ng thanh toán qua th tín d ng c a b n và/ho c liên h v i b n, ngân hàng c a b n ho c b t kỳ bên th ba nào khác có liên quan đ báo cáo ho t đ ng b t th ng đó và/ho c nh n đ c thông tin b sung.

2.7 Đi u kho n S d ng d ch v thanh toán

Khi s d ng d ch v thanh toán c a bên th ba, b n ph i ch p nh n và tuân th Đi u kho n S d ng c a các d ch v thanh toán đó.

2.8 Đi u kho n đ i v i t cách thành viên Vàng, B ch kim và Kim c ng

Xin l u ý r ng nh ng ng i dùng tr phí đ c chia thành thành viên Vàng và B ch kim, ch có thành viên B ch kim m i có th truy c p tính năng phù h p nâng cao, d ch tin nh n, thêm ghi chú vào h s và làm n i b t h s c a mình trong k t qu tìm ki m.

2.9 B o m t m t kh u

Nh m t ph n c a quy trình đăng ký thành viên, b n s đ c yêu c u ch n m t kh u. B n hoàn toàn ch u trách nhi m trong vi c ch n m t m t kh u không d đoán và gi an toàn cho m t kh u c a b n và đ ng ý không chuy n ho c bán l i quy n s d ng ho c truy c p Trang web c a b n cho b t kỳ bên th ba nào. N u b n có lý do đ tin r ng tài kho n c a b n không còn an toàn, b n ph i thông báo ngay cho chúng tôi và b n ph i k p th i thay đ i m t kh u b ng cách c p nh t thông tin tài kho n c a b n.

2.10 Xác minh danh tính

Đôi khi chúng tôi có th yêu c u m t hình th c xác nh n d ng đ xác minh:

(a) danh tính c a b n;
(b) thông tin do b n cung c p;
(c) thông tin thanh toán c a b n; và/ho c
(d) s tuân th c a b n đ i v i Đi u kho n S d ng c a chúng tôi.

3. D ch v

D ch v là m t d ch v thông tin trên internet t o đi u ki n liên l c gi a các thành viên, nh ng ng i có th đang tìm ki m tình b n hay m i quan h ho c không. Nó không ph i là d ch v môi gi i hôn nhân, d ch v tìm cô dâu qua th hay d ch v mai m i. Công ty không có nghĩa v ph i mai m i b n v i b t kỳ thành viên nào khác hay các thành viên khác cho b n.

4. S d ng d ch v

4.1 T ch u r i ro

B n th a nh n r ng b n hoàn toàn t ch u r i ro trong vi c s d ng D ch v và Trang web.

4.2 Thông tin chính xác

B n tuyên b , b o đ m và cam k t r ng thông tin và hình nh mà b n cung c p cho D ch v , Trang web và Công ty là chính xác v m i ph ng di n, không vi ph m Th a thu n này và không gây h i cho b t kỳ ng i nào theo b t kỳ cách nào.

Trên c s không gi i h n quy đ nh trên, b n không đ c phát ho c đăng trên trang web c a chúng tôi b t kỳ hình nh nào có ch a:

hình nh c a b t kỳ ng i nào khác ngoài b n;
nh kho thân;
hình nh c a các v t th khác không có b n;
hình ho t hình ho c hình minh h a (ngay c khi đó là v b n).

4.3 Thông tin không đ c b o m t

B n đ ng ý r ng m i tài li u ho c thông tin do b n cung c p, bao g m D li u Cá nhân (nh đ c đ nh rõ trong Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi và có th bao g m h và tên, đ a ch b u chính, s đi n tho i, v.v... c a b n), s đ c coi là không b o m t và không thu c quy n s h u và chúng tôi có th s d ng tài li u ho c thông tin đó mà không b h n ch , mi n là vi c s d ng đó trong ph m vi liên quan đ n D li u Cá nhân c a b n tuân th các đi u kho n c a Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi và b t kỳ lu t có th áp d ng nào. C th , b n cho phép Công ty s d ng tài li u ho c thông tin (bao g m m i thông tin h s , hình nh, video ho c b n ghi âm) đ sao chép h s c a b n vào b t kỳ trang web h n hò thích h p nào do Công ty s h u và đi u hành ho c là m t ph n c a Dating Group. B n công nh n r ng các thành viên hay ng i dùng khác c a Trang web s có th đ c b t kỳ tài li u ho c thông tin nào do b n cung c p.

4.4 Thông tin đ c xem n c ngoài

(a) M i thông tin h s mà b n đã cung c p cho chúng tôi đ u có th đ c xem công khai trên h s c a b n, b t k v trí c a ng i xem. V i vi c t o h s , b n th a nh n r ng ng i nh n n c ngoài s có th xem h s c a b n.
(b) Công ty s d ng các máy ch trên toàn c u đ l u tr D li u Cá nhân c a b n, có th máy ch đ c đ t t i m t qu c gia không ph i là qu c gia b n c trú.
(c) Công ty s d ng các nhà th u trên toàn c u, có th t i m t qu c gia khác qu c gia b n c trú, đ ti n hành ki m tra lý l ch và lý l ch t pháp đ i v i các cá nhân.
(d) Đ cung c p h tr khách hàng, th c hi n các ch c năng c a văn phòng h tr , th c hi n các nhi m v phòng ch ng gian l n ho c cung c p d ch v cho b n, chúng tôi có th c n cho phép nhân viên ho c nhà cung c p c a chúng tôi (nh ng ng i có th ho c có ngu n l c qu c gia khách ngoài qu c gia b n c trú) truy c p vào D li u cá nhân c a b n.

(e) B n hoàn toàn cho phép vi c các thành viên, nhân viên, các thành viên c a Dating Group (mà Cupid Media là m t thành viên) và các bên th ba c a chúng tôi chuy n và l u tr D li u Cá nhân c a b n nh đ c suy xét trong đi u 4.4(a) đ n 4.4(d) c a nh ng Đi u kho n này và trong Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi, trong đó các thành viên, nhân viên và bên th ba nh ng qu c gia ngoài qu c gia b n c trú, v i nh n th c và đánh giá đ y đ v r i ro có th liên quan đ n vi c chuy n và l u tr đó, đ c bi t khi các qu c gia không có cùng m c đ b o v t ng t hay t ng đ ng v i m c đ b o v c a qu c gia b n c trú. T t c các giao d ch chuy n d li u s đ c Cupid Media t o đi u ki n theo các đi u kho n c a Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi. B n có quy n hu b s cho phép c a b n ho c ph n đ i vi c chúng tôi s d ng D li u Cá nhân c a b n b t c lúc nào theo các quy trình đ c nêu trong Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi.

4.5 B n quy n đ c giao

B n đ ng ý r ng t t c b n quy n t n t i trong b t kỳ tài li u ho c thông tin nào do b n cung c p cho Công ty đ u đ c chuy n cho Công ty đ s d ng trong ph m vi nh ng Đi u kho n S d ng này. B n s không đăng, phát ho c cung c p b t kỳ tài li u ho c thông tin nào mà b n quy n thu c s h u c a ng i ho c t ch c khác và b n đ m b o r ng t t c tài li u và thông tin đ c cung c p là tác ph m g c c a b n và không có ngu n g c t b t kỳ bên th ba nào.

4.6 Truy c p h p pháp

B n ph i đ m b o r ng quy n truy c p vào Trang web và vi c s d ng D ch v c a b n không b coi là b t h p pháp hay b c m theo lu t áp d ng cho b n. B n hoàn toàn t ch u trách nhi m v tính h p pháp c a các hành đ ng c a b n theo t t c các lu t có th áp d ng.

4.7 D nhi m virut

B n ph i có bi n pháp đ phòng c a riêng mình nh m đ m b o r ng quy trình b n s d ng đ truy c p Trang web không khi n b n g p r i ro v vi‐rút, mã máy tính đ c h i ho c các hình th c can thi p khác có th làm h ng h th ng máy tính c a chính b n. Đ tránh hi u nh m, chúng tôi không ch u trách nhi m cho b t kỳ s can thi p ho c thi t h i nào đ i v i h th ng máy tính c a b n phát sinh liên quan đ n vi c b n s d ng D ch v , Trang web c a chúng tôi ho c b t kỳ Trang web đ c liên k t nào.

4.8 N i dung h s

(a) B n hoàn toàn t ch u trách nhi m v n i dung h s , tin nh n, video và b n ghi âm và các tài li u khác mà b n có th t i lên D ch v ho c chuy n t i các thành viên khác c a D ch v .
(b) B n đ ng ý r ng b n s không t i lên ho c đăng lên h s c a b n ho c Trang web b t kỳ n i dung nào:

(i) có tính l m d ng, t c tĩu, thô t c, xúc ph m, có xu h ng tình d c, đe d a, qu y r i, xúc ph m ch ng t c, không đúng ho c không phù h p theo quy t đ nh riêng c a chúng tôi; hay
(ii) t , mô t , đ nh danh ho c ám ch b t kỳ ng i nào khác không ph i là chính b n.

4.9 T ng tác v i các thành viên

B n hoàn toàn t ch u trách nhi m v vi c t ng tác c a b n v i các thành viên khác c a D ch v .

4.10 Ph đ nh c

B n tuyên b , b o đ m và giao c r ng:

(a) b n s không ti t l b t kỳ thông tin nào đ c cung c p cho b n thông qua D ch v cho b t kỳ ai mà không có s cho phép tr c c a ng i đã cung c p nó cho b n;
(b) b n s không s d ng D ch v đ tham gia vào b t kỳ hình th c qu y r i ho c hành vi t n công nào, bao g m nh ng không gi i h n vi c phát tán b t kỳ tài li u t n công tình d c và / ho c phân bi t ch ng t c, l m d ng, đe d a, thô t c, khiêu dâm, qu y r i, bôi nh , nói x u, ph báng d i b t kỳ hình th c nào, cũng không phát tán b t kỳ tài li u b t h p pháp ho c ph m pháp nào, ho c b t kỳ tài li u nào xâm ph m ho c vi ph m quy n c a bên khác (bao g m, nh ng không gi i h n quy n s h u trí tu và quy n riêng t );
(c) b n s không s d ng D ch v đ tham gia vào ho t đ ng tình d c nhóm ho c đ thu hút liên l c cho m c đích ngo i tình hay g p g ngoài hôn nhân, ho c đ níu kéo ho c tham gia m i dâm ho c b t kỳ ho t đ ng nào khác có th là b t h p pháp t i qu c gia b n c trú;
(d) b n s không m o danh b t kỳ ng i nào ho c nói sai v tu i tác hay tình tr ng hôn nhân c a b n ho c đ a thông tin sai hay gây hi u l m trong h s c a b n d i b t kỳ hình th c nào;
(e) b n s không thu th p đ a ch email ho c thông tin liên h khác c a ng i dùng khác t D ch v b ng ph ng ti n đi n t ho c ph ng ti n khác ho c s d ng các d ch v đ chuy n "spam", th dây chuy n, th rác (junk mail) ho c tham gia vào b t kỳ vi c phân phát email hàng lo t không đ c yêu c u nào;
(f) b n s không s d ng D ch v ho c Trang web cho b t kỳ m c đích th ng m i không đ c phép nào;
(g) b n s không h i xin ho c c g ng h i xin b t kỳ kho n ti n, tài kho n ngân hàng ho c thông tin th tín d ng ho c thông tin tài chính bí m t nào t b t kỳ thành viên ho c ng i dùng nào khác c a D ch v ho c Trang web;
(h) b n s không g i ti n ho c cung c p thông tin tài chính cho b t kỳ ng i nào mà b n đã liên l c ho c g p g thông qua Trang web. Công ty s không ch u trách nhi m cho b t kỳ t n th t nào (t n th t tài chính ho c t n th t khác) mà b n ph i ch u do hành vi này. B n đ ng ý báo cáo v b t c ai c g ng nài xin ti n ho c c g ng có đ c thông tin tài chính b ng cách liên h v i b ph n h tr khách hàng ho c s d ng ch c năng "báo cáo l m d ng" trên h s c a thành viên đó;
(i) b n s không nài xin ho c c g ng nài xin m t kh u t các thành viên khác;
(j) b n s không s d ng D ch v đ phân ph i, qu ng bá ho c công b b t kỳ tài li u nào có ch a b t kỳ s xúi gi c/nài xin nào cho các qu , qu ng cáo ho c nài xin hàng hóa ho c d ch v ;
(k) b n s không qu y r i ng i khác b ng cách ti p t c c g ng liên l c v i ng i đã rõ ràng yêu c u b n ng ng liên l c;
(l) b n s không đăng ho c chuy n tài li u có ch a vi‐rút ho c mã, t p ho c ch ng trình máy tính khác đ c thi t k đ h n ch ho c phá h y ch c năng c a ph n m m ho c ph n c ng máy tính;
(m) b n s không đăng ho c truy n b t kỳ thông tin liên h nào, bao g m nh ng không gi i h n, đ a ch email, s đi n tho i, đ a ch b u chính, ID tin nh n nhanh, tên ng i dùng Facebook, URL ho c tên đ y đ thông qua thông tin đ c đăng công khai c a b n theo b t kỳ cách nào;
(n) b n s không s d ng các bot t đ ng ho c không ph i ng i đ đăng nh p vào D ch v ;
(o) khi nói chuy n v i nhân viên d ch v khách hàng c a chúng tôi qua đi n tho i ho c liên l c v i h b ng b t kỳ ph ng ti n nào khác, b n s không đ c lăng m , nói chuy n t c tĩu, thô t c, xúc ph m, có xu h ng tình d c, đe d a, qu y r i ho c xúc ph m ch ng t c ("Hành vi Xúc ph m"). B n đ ng ý r ng n u b n có Hành vi Xúc ph m, đ c xác đ nh theo quy t đ nh riêng c a chúng tôi, chúng tôi s có quy n ch m d t ngay t cách thành viên c a b n và b n s không đ c hoàn tr b t kỳ kho n thanh toán nào mà chúng tôi đã nh n đ c t b n;
(p) b n trên 18 tu i. T t c các thành viên c a trang web c a chúng tôi đ u ph i trên 18 tu i. Công ty chúng tôi không ch p nh n b t kỳ n l c nào c a b t kỳ thành viên nào trong vi c tham gia vào b t kỳ hình th c nào c a cybersex (tình d c o), trao đ i v tình d c ho c quan h tình d c v i b t kỳ ng i nào ch a đ tu i v thành niên. Khi đ c thông báo v vi c liên l c b t h p pháp ho c không phù h p v i tr v thành niên, chúng tôi có th báo cáo chi ti t cho C quan Th c thi Pháp lu t thích h p.

4.11 Thông báo vi ph m b n quy n

(a) Công ty tôn tr ng quy n s h u trí tu c a ng i khác. N u b n g p ph i n i dung đ c hi n th trên Trang web mà b n nghi ng thu c v b n ho c bên th ba, và n i dung đó đang đ c hi n th theo cách vi ph m ho c d ng nh vi ph m b n quy n c a b n ho c quy n s h u trí tu khác ho c quy n s h u trí tu c a bên th ba, b n có th g i thông báo b ng cách cung c p thông tin sau cho Công ty:

(i) Thông tin liên l c c a b n ‐ bao g m đ a ch , s đi n tho i và đ a ch email;
(ii) Ch ký đi n t ho c ch ký c a ng i đ c y quy n hành đ ng thay m t ch s h u b n quy n ho c quy n s h u trí tu khác;
(iii) Mô t v tác ph m ho c tài s n trí tu khác đã ho c đang b nghi ng b vi ph m;
(iv) Tên c a trang web n i có tài li u b nghi ng vi ph m;
(v) Mô t v n i có tài li u b nghi ng vi ph m trên Trang web;
(vi) M t tuyên b t b n trong đó:
(A) trình bày s l c ni m tin trung th c c a b n r ng vi c s d ng đang đ c tranh ch p không đ c ch s h u b n quy n, đ i lý ho c lu t pháp cho phép;
(B) đ c đ a ra, theo hình ph t v t i khai man, r ng thông tin đ c cung c p trong thông báo c a b n là chính xác và đ c cung c p m t cách trung th c và b n là ch s h u b n quy n ho c quy n s h u trí tu ho c đ c y quy n hành đ ng thay m t ch s h u b n quy n ho c quy n s h u trí tu .

Thông báo có th đ c g i đ n:
Muslima.com, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia
Email: copyright@Muslima.com

4.12 S d ng hình nh

Ngoài các quy đ nh t i đi u 4.5, v i vi c cung c p b t kỳ hình nh, tài li u, thông tin ho c n i dung nào cho Công ty, b n th a nh n và đ ng ý r ng Công ty có th :

(a) tái t o, s d ng, sao chép, trình bày, hi n th , phân ph i và khai thác tài li u, thông tin ho c n i dung đó;
(b) chu n b các tác ph m phái sinh c a tài li u, thông tin và n i dung đó ho c k t h p chúng v i các tác ph m khác và các ph ng ti n khác; và
(c) c p phép cho nh ng ng i khác các quy n t ng t nh đã đ c c p cho Công ty t i đi u 4.12(a) và 4.12(b) trên và b n đ ng ý v i b t kỳ và t t c các m c đích s d ng đó, bao g m, nh ng không gi i h n, cho b t kỳ m c đích qu ng cáo ho c th ng m i nào. B n cũng đ m b o r ng b n có quy n cho phép liên quan đ n đi u kho n này.

4.13 K t hôn v i cô dâu đ t hàng qua th

Trang web này không, và không đ c phép tham gia vào vi c, d i b t kỳ hình th c nào, giúp đ , ki m, qu ng bá ho c cung c p d ch v k t hôn theo mai m i v i "cô dâu đ t hàng qua th " cho ng i dùng c a Trang web. B n th a nh n r ng khu v c pháp lý mà b n c trú có th c m qu ng cáo các d ch v k t hôn theo mai m i ho c xúi gi c m i ng i ti n đ n hôn nhân.

N u b n c trú t i Philippines, Bêlarut ho c b t kỳ khu v c pháp lý nào c m các d ch v k t hôn theo mai m i v i c dân c a mình, b n ph i b o đ m, tuyên b và cam k t r ng b n s không s d ng D ch v ho c Trang web cho b t kỳ m c đích nào vi ph m lu t c m k t hôn theo mai m i nà. B n th a nh n và đ ng ý r ng b n t ch u trách nhi m đ m b o r ng b n không vi ph m b t kỳ s c m đoán nào đ i v i vi c k t hôn theo mai m i, và h n n a, th a nh n và đ ng ý r ng vi c b i th ng trong đi u 17 s áp d ng đ i v i vi c b n vi ph m lu t c m k t hôn theo mai m i.

5. Thông tin

5.1 Theo dõi thông tin

Chúng tôi có quy n theo dõi t t c các h s , tin nh n, cu c trò chuy n, tin nh n nhanh, video và b n ghi âm đ đ m b o r ng chúng tuân th các yêu c u c a các Đi u kho n S d ng này. Đ đ m b o r ng chúng tôi cung c p d ch v m c cao nh t và môi tr ng tr c tuy n an toàn nh t cho khách hàng, chúng tôi đã thuê m t ho c nhi u bên th ba đ cung c p các ch c năng b o m t tr c tuy n cho khách hàng c a mình. Vi c cung c p b o m t này yêu c u c n ph i thu th p m t s d li u phi cá nhân t máy tính ho c thi t b khác mà b n s d ng đ k t n i v i các trang web c a chúng tôi. B n công nh n và đ ng ý v i vi c thu th p c a chúng tôi, dù là tr c ti p hay qua các nhà cung c p b o m t c a bên th ba, đ i v i m t s d li u phi cá nhân nh t đ nh đ c s d ng cho m c đích duy nh t là đ m b o môi tr ng tr c tuy n b o m t và an toàn cho b n. M c dù không có d li u cá nhân nào đ c thu th p, chúng tôi đ m b o r ng b t kỳ bên th ba nào mà chúng tôi ký h p đ ng d ch v b o m t đ u tuân th các tiêu chu n b o m t và b o v d li u cao nh t.

5.2 Ch nh s a Thông tin

M c dù chúng tôi không và không th xem l i t t c các tin nh n ho c tài li u khác đ c đăng ho c g i b i các thành viên c a D ch v và không ch u trách nhi m cho b t kỳ n i dung nào c a các tin nh n ho c tài li u này, chúng tôi có quy n, nh ng không có nghĩa v , xóa, chuy n đi ho c ch nh s a tin nh n ho c tài li u (bao g m h s , tin nh n, video và b n ghi âm) mà chúng tôi, theo quy t đ nh riêng c a chúng tôi, coi là vi ph m các Đi u kho n s d ng này ho c không th đ c ch p nh n.

5.3 B o m t thông tin

Th t không may, không có d li u truy n qua internet nào có th đ c đ m b o là hoàn toàn an toàn. M c dù chúng tôi c g ng b o v nh ng thông tin đó, chúng tôi không cam k t và không th đ m b o tính b o m t c a b t kỳ thông tin nào b n chuy n đ n chúng tôi ho c chúng tôi chuy n cho các bên th ba đ c phép khác theo Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi. Theo đó, b n rõ ràng th a nh n r ng b t kỳ thông tin nào b n chuy n cho chúng tôi đ u đ c chuy n v i r i ro c a riêng b n.

B n cũng rõ ràng cho phép thêm v vi c chúng tôi chuy n D li u Cá nhân c a b n cho các bên th ba đ c phép, c trong và ngoài khu v c pháp lý mà b n c trú, v i nh n th c đ y đ v các r i ro liên quan, đ c bi t khi các khu v c pháp lý khác không có m c đ b o v t ng t ho c t ng đ ng v i qu c gia b n c trú. B n có quy n hu b s cho phép c a b n ho c ph n đ i vi c chúng tôi s d ng D li u Cá nhân c a b n b t c lúc nào theo các quy trình đ c nêu trong Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi.

B t k đi u trên, m t khi chúng tôi nh n đ c thông tin b n chuy n, chúng tôi s th c hi n các b c h p lý đ b o v tính b o m t c a thông tin đó.

6. H n ch s d ng

Tr khi chúng tôi có s đ ng ý khác b ng văn b n, b n ch đ c c p quy n truy c p vào Trang web cho m c đích s d ng cá nhân c a b n. Các doanh nghi p, nhóm, t ch c và công ty b c m đăng ký làm thành viên. B n đ c phép in b n sao c a b t kỳ thông tin nào có trên Trang web cho m c đích s d ng cá nhân c a b n, tr khi vi c in b c m rõ ràng.

7. Qu ng cáo tr c ti p

B n rõ ràng cho phép và đ ng ý r ng Công ty có th s d ng và ti t l D li u Cá nhân mà Công ty thu th p v b n cho m c đích qu ng cáo tr c ti p. B n có quy n hu b s cho phép c a b n ho c ph n đ i vi c chúng tôi s d ng D li u Cá nhân c a b n b t c lúc nào, theo các quy trình đ c nêu trong Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi.

8. Thông báo

Công ty có quy n g i th đi n t cho b n v các thay đ i ho c b sung đ i v i D ch v ho c b t kỳ s n ph m và d ch v nào c a Công ty và các doanh nghi p liên k t c a Công ty.

9. Qu ng cáo

9.1 T ch u trách nhi m

Trách nhi m đ i v i n i dung c a qu ng cáo (n u có) xu t hi n trên Trang web (bao g m các siêu liên k t (hyperlink) đ n trang web c a chính nhà qu ng cáo) ch thu c v các nhà qu ng cáo. Vi c đ t các qu ng cáo nh v y không c u thành l i gi i thi u ho c xác nh n c a Công ty dành cho s n ph m ho c d ch v c a nhà qu ng cáo. M i nhà qu ng cáo t ch u trách nhi m cho b t kỳ hi n th nào đ c th c hi n liên quan đ n qu ng cáo c a h .

10. Quy n s h u trí tu

Công ty gi l i t t c các quy n, quy n s h u và quy n l i trong D ch v và Trang web và các quy n s h u trí tu t ng ng và b o l u t t c các quy n không đ c c p rõ ràng.

10.1 B n quy n

B n quy n trong D ch v và Trang web (bao g m văn b n, đ h a, logo, bi u t ng, b n ghi âm và ph n m m) đ c Công ty s h u ho c c p phép. Ngoài các m c đích c a và theo các đi u ki n đ c quy đ nh trong Đ o lu t B n quy n 1968 (Cth) và lu t t ng t áp d ng t i đ a ph ng c a b n, và ngo i tr đ c cho phép rõ ràng b i các Đi u kho n S d ng này, b n không đ c, d i b t kỳ hình th c nào hay b ng b t kỳ cách nào,:

(a) ch nh s a, t o l i, l u tr , phân phát, in, hi n th , trình bày, công khai ho c t o các tác ph m phái sinh t b t kỳ ph n nào c a D ch v ho c Trang web; ho c
(b) Th ng m i hóa m i thông tin, s n ph m ho c d ch v thu đ c t b t kỳ ph n nào c a D ch v ho c Trang web;

mà không có s cho phép tr c b ng văn b n c a chúng tôi.

10.2 Nhãn hi u th ng m i

Tr khi có quy đ nh khác, b t kỳ công vi c ho c thi t b nào đ c g n bi u t ng ™ ho c ® là nhãn hi u th ng m i đã đăng ký. N u b n s d ng b t kỳ nhãn hi u th ng m i nào thu c s h u c a Công ty liên quan đ n các ho t đ ng, s n ph m ho c d ch v c a chúng tôi, b n ph i bao g m m t tuyên b v nhãn hi u th ng m i c a Công ty. B n không đ c s d ng nhãn hi u th ng m i c a chúng tôi:

(a) nh toàn b hay m t ph n nhãn hi u th ng m i c a riêng b n;
(b) liên quan đ n các ho t đ ng, s n ph m ho c d ch v không ph i c a chúng tôi;
(c) theo cách có th gây nh m l n, gây hi u l m ho c l a d i; hay
(d) theo cách làm m t uy tín c a chúng tôi ho c thông tin, s n ph m ho c d ch v c a chúng tôi (bao g m nh ng không gi i h n, D ch v và Trang web).

11. Các trang web đ c liên k t

11.1 Liên k t đ c đ a ra ch đ thu n ti n

Trang web có th ch a các liên k t đ n các trang web khác ("Trang web đ c liên k t"). Nh ng liên k t này đ c đ a ra ch đ thu n ti n và có th hi n không còn t n t i ho c đ c duy trì. Chúng tôi không ch u trách nhi m v n i dung ho c ph ng pháp b o m t liên quan đ n Trang web đ c Liên k t.

11.2 Không ch p thu n

Các liên k t c a chúng tôi v i Trang web đ c Liên k t không nên đ c hi u là s ch p thu n, phê duy t ho c khuy n ngh c a Công ty v ch s h u ho c nhà đi u hành c a các Trang web đ c Liên k t ho c b t kỳ thông tin, đ h a, tài li u, s n ph m ho c d ch v nào đ c đ c p ho c ch a trên Trang web đ c Liên k t, tr khi và trong ph m vi ch rõ đi u ng c l i. Chúng tôi khuyên b n nên xem l i các đi u kho n s d ng và chính sách quy n riêng t c a các Trang web đ c Liên k t tr c khi s d ng nó.

12. Tuyên b v Quy n riêng t

Chúng tôi cam k t tuân th các đi u kho n trong Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi đ c đăng trên Trang web và đôi khi chúng tôi có th s a đ i nó đ tuân th lu t pháp hi n hành và ho t đ ng c a chúng tôi.

B n hoàn toàn đ ng ý v i vi c chúng tôi thu th p, x lý và s d ng D li u Cá nhân c a b n theo cách và cho các m c đích đ c nêu trong Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi. B n có quy n hu b s cho phép c a b n ho c ph n đ i vi c chúng tôi s d ng D li u Cá nhân c a b n b t c lúc nào, theo các quy trình đ c nêu trong Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi.

Chúng tôi không bán Thông tin Cá nhân cho b t kỳ bên th ba nào hay cung c p Thông tin Cá nhân cho các bên th ba vì b t kỳ m c đích kinh t nào (tr khi m c đích kinh t đó đã đ c đ c p c th trong Tuyên b v quy n riêng t c a chúng tôi). Chúng tôi cung c p D li u Cá nhân c a b n cho các nhà cung c p d ch v bên th ba c a chúng tôi trong các tr ng h p đ c nêu trong Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi và cho các thành viên khác c a Dating Group đang cung c p d ch v h n hò vào th i đi m và theo cách đ c nêu trong Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi

13. Bán Trang web ho c D ch v

B n rõ ràng đ ng ý và cho phép r ng, n u Công ty bán Trang web, D ch v ho c doanh nghi p c a Công ty (ho c b t kỳ ph n nào trong đó) ho c có s thay đ i quy n ki m soát Công ty, Công ty có th ti t l , chuy n nh ng ho c chuy n giao D li u Cá nhân, D li u Cá nhân Lo i Đ c bi t và b t kỳ thông tin nào khác mà b n t i trên Trang web ho c D ch v (bao g m nh và h s công khai c a b n) cho ng i mua ho c đ i t ng hay cá nhân ki m soát m i, nh m m c đích cung c p D ch v và qu ng cáo tr c ti p đ n b n.

B n th a nh n và đ ng ý rõ ràng r ng ng i mua m i ho c cá nhân hay t ch c ki m soát m i có th đ c đ t t i m t qu c gia không ph i là qu c gia c trú c a b n và b n đ ng ý chuy n D li u Cá nhân sang các qu c gia khác ngoài qu c gia c a b n.

14. Tuyên b t ch i trách nhi m và gi i h n trách nhi m pháp lý

14.1 Quy n c a Ng i Tiêu dùng theo Lu t Ng i Tiêu dùng Úc

Đ i v i các cá nhân trong khu v c tài phán c a Úc, b n có m t lo t các quy n và bi n pháp theo Lu t Ng i tiêu dùng Úc (ACL).

14.2 B o hành cho hàng hóa và d ch v cho tiêu dùng ho c s d ng cá nhân, trong n c ho c h gia đình

Trong khu v c tài phán c a Úc, n i chúng tôi cung c p hàng hóa ho c d ch v thu c lo i th ng đ c s d ng cho tiêu dùng cá nhân, trong n c ho c h gia đình, các b o hành cho ng i tiêu dùng do ACL quy đ nh không b gi i h n ho c lo i tr d i b t kỳ hình th c nào.

14.3 B o hành cho hàng hóa và d ch v không dành cho vi c s d ng ho c tiêu dùng cá nhân, trong n c ho c h gia đình

Trong khu v c tài phán c a Úc, n i chúng tôi cung c p hàng hóa ho c d ch v không dành cho s d ng hay tiêu dùng cá nhân, n i đ a ho c h gia đình nh ng chi phí không quá 40.000 đô la, b o hành cho ng i tiêu dùng đ c gi i h n:

(a) trong tr ng h p hàng hóa:

(i) thay th hàng hóa ho c cung c p hàng hóa t ng đ ng;
(ii) s a ch a hàng hóa đó;
(iii) thanh toán chi phí thay th hàng hóa đó ho c mua hàng hóa t ng đ ng; ho c
(iv) thanh toán chi phí s a ch a hàng hóa; và

(b) trong tr ng h p d ch v :

(i) cung c p l i d ch v ; ho c
(ii) thanh toán chi phí đ các d ch v đ c cung c p l i.

14.4 Không b o đ m v tính chính xác

Theo kho n 14.2 và 14.3, chúng tôi không đ a ra b t kỳ tuyên b hay b o đ m nào r ng tài li u ho c thông tin đ c cung c p thông qua D ch v ho c trên Trang web (bao g m m i h s thành viên, l i khuyên, ý ki n, tuyên b ho c thông tin khác đ c Công ty hay b t kỳ thành viên, cá nhân hay đ i t ng nào khác hi n th , t i lên ho c phát đi) là đáng tin c y, chính xác ho c đ y đ ho c vi c b n truy c p D ch v ho c Trang web s không b gián đo n, k p th i ho c an toàn. Chúng tôi không ch u trách nhi m cho b t kỳ t n th t nào phát sinh t b t kỳ hành đ ng nào x y ra ho c t vi c b n tin t ng b t kỳ thông tin ho c tài li u nào đ c cung c p thông qua D ch v ho c trên Trang web. B n nên t ki m tra tr c khi hành đ ng ho c d a vào b t kỳ thông tin ho c tài li u nào xu t hi n trên Trang web. B n th a nh n r ng b t kỳ s tin t ng vào b t kỳ tài li u ho c thông tin nào nh v y s có do b n t ch u r i ro.

14.5 Không b o đ m tính kh d ng

Theo đi u 14.2 và 14.3, chúng tôi không đ m b o r ng D ch v ho c Trang web s không b gián đo n hay không b l i. D ch v đ c phân ph i trên c s "theo đúng b n ch t". Có th có s ch m tr , thi u sót và gián đo n v tính kh d ng c a D ch v ho c Trang web. Khi đ c pháp lu t cho phép, b n th a nh n r ng D ch v (và tính kh d ng c a Trang web) đ c cung c p mà không có b t kỳ s b o đ m nào, dù rõ ràng hay ng ý, bao g m nh ng không gi i h n các b o đ m ng ý v tính th ng m i và s phù h p cho m c đích c th .

14.6 B o đ m ng ý b lo i tr

Trong ph m vi đ c pháp lu t cho phép và tuân theo đi u 14.2 và 14.3, b t kỳ đi u ki n ho c b o đ m nào theo cách khác đ c ng ý trong các Đi u kho n S d ng này đ u đ c lo i tr . Trong tr ng h p pháp lu t ng ý b t kỳ đi u ki n ho c b o đ m nào, và lu t đó c m chúng tôi lo i tr ho c s a đ i vi c áp d ng ho c trách nhi m pháp lý c a chúng tôi, b t kỳ đi u ki n ho c b o đ m nào nh v y, đi u ki n ho c b o đ m đó s đ c coi là đ c bao g m nh ng trách nhi m pháp lý c a chúng tôi s gi i h n đ i v i vi c vi ph m đi u ki n ho c b o đ m đó trong m t ho c nhi u đi u sau đây:

(a) n u vi ph m liên quan đ n hàng hóa:

(i) thay th hàng hóa ho c cung c p hàng hóa t ng đ ng;
(ii) s a ch a hàng hóa đó;
(iii) thanh toán chi phí thay th hàng hóa đó ho c mua hàng hóa t ng đ ng; hay
(iv) thanh toán chi phí s a ch a hàng hóa; và

(b) n u vi ph m liên quan đ n D ch v :

(i) cung c p l i D ch v ; ho c
(ii) thanh toán chi phí đ các d ch v đ c cung c p l i.

14.7 Không ch u trách nhi m v t n th t

Chúng tôi không ch u trách nhi m cho b t kỳ t n th t ho c thi t h i nào, tuy nhiên đã b gây ra (k c do s su t), mà b n có th tr c ti p ho c gián ti p ph i ch u liên quan đ n vi c b n s d ng D ch v , Trang web ho c b t kỳ Trang web đ c Liên k t nào, chúng tôi cũng không ch p nh n b t kỳ trách nhi m nào đ i v i b t kỳ t n th t nào x y ra do b n s d ng ho c tin t ng vào thông tin có trong ho c đ c truy c p thông qua D ch v ho c Trang web. Đ tránh hi u nh m và không gi i h n nh ng đi u chung đã nói trên:

(a) Công ty không ch p nh n b t kỳ trách nhi m ho c trách nhi m pháp lý nào đ i v i m i thi t h i tr c ti p, gián ti p, ch a ch c, ng u nhiên, đ c bi t ho c là thi t h i h u qu phát sinh t ho c theo b t kỳ cách nào liên quan đ n vi c b n s d ng D ch v ho c Trang web ho c đ i v i b t kỳ s ch m tr ho c không th s d ng D ch v ho c Trang web, ho c đ i v i b t kỳ thông tin, s n ph m và d ch v nào khác có đ c thông qua D ch v ho c Trang web, ho c phát sinh t vi c s d ng Trang web, cho dù d a trên h p đ ng, s su t ho c l m l i khác, trách nhi m pháp lý nghiêm ng t ho c theo cách khác, ngay c khi Công ty đã đ c thông báo v kh năng thi t h i đó;
(b) Công ty không ch p nh n ch u b t kỳ trách nhi m ho c trách nhi m pháp lý nào đ i v i b t kỳ thông tin ho c tài li u nào b n g i đ n D ch v ho c Trang web cũng nh chúng tôi không ch u b t kỳ trách nhi m nào đ i v i vi c thành viên hay ng i dùng khác s d ng ho c l m d ng b t kỳ thông tin ho c tài li u nào mà b n g i cho D ch v ho c Trang web;
(c) Công ty không ch p nh n ch u b t kỳ trách nhi m ho c trách nhi m pháp lý nào đ i v i hành vi c a b t kỳ thành viên ho c ng i dùng D ch v nào khác, bao g m nh ng không gi i h n b t kỳ hành vi nào gây th ng tích cho b t kỳ ng i nào.

15. C nh báo c th v h n hò tr c tuy n

15.1 R i ro

B n th a nh n r ng có nh ng r i ro liên quan đ n vi c h n hò tr c tuy n, bao g m nh ng không gi i h n, vô tình giao ti p v i nh ng ng i ch a đ tu i ho c nh ng ng i hành đ ng gi d i ho c có m c đích ph m t i. B n đ ng ý th c hi n t t c các bi n pháp phòng ng a c n thi t khi liên l c ho c g p g v i nh ng ng i dùng khác, đ c bi t n u b n quy t đ nh g p m t ngoài đ i. Ngoài ra, b n đ ng ý xem l i các l i khuyên v an toàn h n hò tr c tuy n c a chúng tôi tr c khi s d ng d ch v .

15.2 Không đ m b o v danh tính c a các thành viên

B n th a nh n r ng vi c xác th c ng i dùng trên internet là vô cùng khó khăn. Công ty không th và không đ m b o r ng m i thành viên ho c ng i dùng D ch v là ng i mà h nh n là. H n n a, Công ty không th và không đ m b o r ng h s thành viên là đáng tin c y, chính xác ho c đ y đ . Do đó, b n ph i c n th n khi trao đ i v i các thành viên ho c ng i dùng khác c a D ch v ho c Trang web.

16. Ch m d t

16.1 Th a thu n có hi u l c cho các thành viên

Th a thu n này s v n gi nguyên giá tr và hi u l c khi b n là thành viên c a D ch v ho c khi b n s d ng Trang web.

16.2 Ch m d t t cách thành viên c a b n

B n có th ch m d t t cách thành viên c a mình b t c lúc nào, vì b t kỳ lý do gì, có hi u l c ngay l p t c khi chúng tôi nh n đ c thông báo b ng văn b n v vi c ch m d t c a b n. Thông báo ch m d t có th đ c g i đ n đ a ch trong ph n Liên h v i Chúng tôi trên Trang web, ho c có th đ c g i qua email đ n đ a ch email đ c li t kê trong ph n Liên h v i Chúng tôi trên trang web ho c có th đ c th c hi n b ng cách nh p vào liên k t T t thành viên trong ph n c a thành viên trên Trang web. B n s không đ c hoàn tr phí thành viên nh là k t qu c a vi c ch m d t t cách thành viên.

16.3 Quy n ch m d t đ c bi t đ i v i m t s c dân Hoa Kỳ

N u b n là c dân c a Arizona, California, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio ho c Wisconsin t i th i đi m đăng ký gói d ch v thì quy đ nh sau đây áp d ng cho b n:

(a) B n có th h y Th a thu n này, mà không b ph t ho c ch u trách nhi m, b t c lúc nào trong vòng ba (3) ngày làm vi c k t khi đăng ký các gói d ch v tr phí (Th i h n H y b ). Đ h y Th a thu n này, b n ph i g i cho chúng tôi m t thông báo đã ký tên và ghi ngày b ng th đã đăng ký ho c đ c ch ng nh n, trong đó nêu rõ r ng b n đang h y Th a thu n này, ho c các t khác có m c đích nh v y. Thông báo này c n đ c g i đ n: Muslima.com, Attn: Refund Request, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia. N u b n g i ho c chuy n thông báo h y th a thu n đăng ký gói d ch v c a mình trong Th i h n H y b , Công ty s hoàn, trong kho ng th i gian đ c quy đ nh, b t kỳ kho n thanh toán nào b n đã th c hi n tuân theo quy đ nh này.

N u b n là c dân c a California, Illinois, New York ho c Ohio t i th i đi m đăng ký gói d ch v thì quy đ nh sau đây áp d ng cho b n:

(b) Trong tr ng h p b n ch t tr c khi k t thúc th i gian đăng ký tr phí, di s n c a b n s đ c hoàn tr ph n phí c a b t kỳ kho n thanh toán nào b n đã th c hi n cho gói d ch v c a mình cho giai đo n sau khi b n qua đ i. Trong tr ng h p b n b khuy t t t nghiêm tr ng (và không th s d ng trang web) tr c khi k t thúc th i gian đăng ký đã tr phí, b n s đ c hoàn tr ph n phí c a b t kỳ kho n thanh toán nào b n đã th c hi n cho gói d ch v c a mình cho giai đo n sau khi b n b khuy t t t b ng cách g i thông báo cho công ty theo đ a ch sau: Muslima.com, Attn: Refund Request, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia.

16.4 Ch m d t quy n truy c p D ch v c a b n

Theo quy t đ nh hoàn toàn c a chúng tôi, chúng tôi có th ch n, ch m d t ho c đình ch quy n truy c p c a b n vào t t c ho c m t ph n D ch v b t kỳ lúc nào, có ho c không có thông báo, vì b t kỳ lý do gì, bao g m nh ng không gi i h n, b t kỳ ho t đ ng gian l n, l m d ng ho c b t h p pháp nào, ho c đi u có th nh h ng đ n vi c t n h ng D ch v c a ng i khác.

16.5 Chúng tôi ch m d t t cách thành viên c a b n

Chúng tôi có th ch m d t ngay t cách thành viên c a b n và quy n truy c p D ch v c a b n b t c lúc nào n u chúng tôi xác đ nh (theo quy t đ nh hoàn toàn c a chúng tôi) r ng b n đã vi ph m Th a thu n này. Thông báo v vi c ch m d t s đ c g i đ n đ a ch email cu i cùng mà b n đã cung c p cho chúng tôi. M i kho n phí tr tr c liên quan đ n kho ng th i gian sau khi ch m d t s đ c hoàn tr cho b n sau khi tr m i chi phí phát sinh ho c t n th t mà Công ty ph i ch u liên quan đ n t cách thành viên c a b n.

16.6 T t tài kho n khi không s d ng

Chúng tôi có th t t tài kho n c a b n n u b n không s d ng D ch v trong th i gian 6 tháng liên ti p tr khi b n có gói d ch v tr phí còn hi u l c.

16.7 Ch m d t theo H p đ ng Tiêu dùng (Thông tin, H y b và các Phí B sung) Quy đ nh 2013

Ph n này ch áp d ng cho b n n u b n là "ng i tiêu dùng" nh đ c đ nh nghĩa trong H p đ ng Tiêu dùng (Thông tin, h y b và các Phí B sung) Quy đ nh 2013 ("Quy đ nh") và c trú UK V ng Qu c Anh và ch a b t đ u s d ng d ch v . Trong tr ng h p Quy đ nh này áp d ng cho các Đi u kho n S d ng này, b n có th ch m d t t cách thành viên c a mình trong vòng m i b n (14) ngày k t ngày đăng ký làm thành viên c a D ch v b ng cách g i thông báo b ng văn b n. N u b n đã b t đ u s d ng d ch v c a chúng tôi trong th i h n hu m i b n (14) ngày mà b n đ c cho phép theo H p đ ng Tiêu dùng (Thông tin, H y b và Phí b sung) Quy đ nh 2013, b n s đ c xem là đã yêu c u chúng tôi cung c p d ch v . Trong tr ng h p b n đã yêu c u chúng tôi cung c p d ch v , b n s ph i thanh toán giá tr d ch v cho đ n khi b n h y d ch v .

(a) B n s đ c hoàn l i b t kỳ kho n phí nào b n đã tr trong vòng 14 ngày k t khi chúng tôi nh n đ c thông báo ch m d t c a b n n u b n ch a b t đ u s d ng d ch v . Quy n đ c hoàn ti n c a b n s không đ c áp d ng khi b n đã b t đ u s d ng d ch v v i vi c th c hi n b t kỳ thao tác nào sau đây:

(i) G i tin nh n cho các thành viên;
(ii) Đ c tin nh n nh n đ c t các thành viên;
(iii) G i thông báo Bày t quan tâm đ n các thành viên.

16.8 Chấm dứt theo Điều luật về quyền lợi người tiêu dùng (Consumer Rights Directive) 2011/83/EU (CRD)

Phần này chỉ áp dụng đối với bạn nếu bạn là "người tiêu dùng" như được định nghĩa trong Điều luật về quyền lợi người tiêu dùng 2011/83/EU ("Quy định") và cư trú trong Liên minh châu Âu và chưa bắt đầu sử dụng dịch vụ. Trong trường hợp Quy định áp dụng cho các Điều khoản Sử dụng này, bạn có thể chấm dứt tư cách thành viên của mình trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày đăng ký làm thành viên của Dịch vụ bằng cách cung cấp thông báo bằng văn bản. Bạn có thể sử dụng Dịch vụ ngay lập tức khi đăng ký làm thành viên.

(a) Nếu bạn đã bắt đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong thời hạn hủy mười bốn (14) ngày được cung cấp theo Điều luật về quyền lợi người tiêu dùng 2011/83/EU, bạn sẽ được cho là đã yêu cầu chúng tôi cung cấp dịch vụ. Trong trường hợp bạn đã yêu cầu chúng tôi cung cấp dịch vụ, bạn sẽ phải thanh toán cho giá trị của dịch vụ cho đến thời điểm bạn hủy dịch vụ. Bạn sẽ được cho là bắt đầu sử dụng dịch vụ khi thực hiện bất kỳ điều nào sau đây:

(i) Gửi tin nhắn cho các thành viên;
(ii) Đọc tin nhắn nhận được từ các thành viên;
(iii) Gửi thích cho các thành viên.

(b) Nếu bạn chưa bắt đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong thời hạn hủy mười bốn (14) ngày được cung cấp theo Điều luật về quyền lợi người tiêu dùng 2011/83/EU, bạn sẽ được hoàn lại bất kỳ khoản phí nào bạn đã thanh toán trong vòng 14 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được thông báo chấm dứt của bạn.

17. B i th ng

Trong ph m vi pháp lu t cho phép, b n đ ng ý b i th ng, b o v và gi Công ty, các doanh nghi p liên k t c a công ty, các công ty thành viên, c đông, ng i qu n lý, nhân viên, đ i lý và đ i di n vô h i kh i và ch ng l i m i khi u n i, t n th t, thi t h i, thu (bao g m GST), trách nhi m pháp lý và/ho c chi phí (bao g m chi phí pháp lý trên c s b i th ng đ y đ ) có th Công ty, các doanh nghi p liên k t, các công ty thành viên, c đông, ng i qu n lý, nhân viên, đ i lý và đ i di n ph i ch u phát sinh t ho c liên quan đ n:

(a) b t kỳ vi ph m nào c a b n v các đi u kho n này;
(b) b t kỳ vi c s d ng trái phép trang web có th có liên quan ho c liên đ i v i b n;
(c) b t kỳ vi ph m nào c a b n đ i v i b t kỳ lu t pháp nào; và
(d) b t kỳ hành đ ng ho c thi u sót nào b n có th m c ph i liên quan đ n trang web.

B n đ ng ý h p tác đ y đ đ ch ng l i b t kỳ Khi u n i nào. Chúng tôi có quy n (nh ng không có nghĩa v ) đ m nh n vi c b o v và ki m soát đ c quy n đ i v i b t kỳ v n đ nào khác mà b n ph i b i th ng, v i đi u ki n b n ph i ch u trách nhi m pháp lý cho b t kỳ Khi u n i nào.

18. Đi u kho ng chung

18.1 Không Tuân th

Công ty không ch u trách nhi m pháp lý cho b t kỳ s không tuân th các Đi u kho n S d ng này khi s không tuân th đó là do các tr ng h p n m ngoài s ki m soát h p lý c a chúng tôi.

18.2 Không T b

N u chúng tôi t b b t kỳ quy n nào chúng tôi có theo các Đi u kho n S d ng này trong m t l n, đi u đó không có nghĩa là các quy n đó s t đ ng b t b trong các l n khác.

18.3 Hi u l c t ng ph n

N u b t kỳ đi u nào trong nh ng Đi u kho n S d ng này đ c coi là không h p l , không th th c thi ho c b t h p pháp vì b t kỳ lý do nào, các Đi u kho n S d ng còn l i s v n ti p t c có hi u l c đ y đ .

18.4 Ngôn ng c a Th a thu n

Ngôn ng c a Th a thu n này là ti ng Anh. Tr ng h p Công ty đã cung c p b n d ch t ti ng Anh c a Th a thu n này, b n đ ng ý r ng b n d ch ch đ c cung c p đ thu n ti n cho b n. N u có s không nh t quán gi a phiên b n ti ng Anh c a Th a thu n này và b n d ch, phiên b n ti ng Anh s đ c u tiên áp d ng.

18.5 Bi n th

Chúng tôi có quy n đôi khi s a đ i các Đi u kho n s d ng này. Các s a đ i s có hi u l c ngay l p t c khi thông báo trên Trang web. Vi c b n ti p t c s d ng Trang web sau khi có thông báo nh v y s th hi n s đ ng ý c a b n trong vi c ch p nh n các Đi u kho n S d ng này nh đ c s a đ i.

18.6 Chuy n nh ng

B n không đ c chuy n nh ng b t kỳ quy n nào c a b n theo Th a thu n này ho c liên quan đ n D ch v ho c Trang web cho b t kỳ bên th ba nào. Công ty có quy n chuy n nh ng b t kỳ ho c t t c các quy n và nghĩa v c a mình theo Th a thu n này ho c cho D ch v cho b t kỳ bên th ba nào. T i cu c b u c c a Công ty, trong tr ng h p các nghĩa v c a Công ty theo Th a thu n này do bên th ba đ m nh n, Công ty s đ c mi n b t kỳ và m i trách nhi m pháp lý theo Th a thu n này.

18.7 M i quan h

B n đ ng ý r ng không có m i quan h liên doanh, h p tác, làm công ho c đ i lý nào t n t i gi a b n và Công ty nh là k t qu c a Th a thu n này ho c vi c b n s d ng D ch v ho c Trang web.

18.8 Lu t đi u ch nh

(a) Ng i dùng là c dân c a m t qu c gia trong Liên minh Châu u đ ng ý r ng Th a thu n này đ c đi u ch nh b i lu t pháp có hi u l c t i Anh và x Wales và đ ng ý đ trình lên c quan tài phán đ c quy n c a Anh và x Wales.
(b) Ng i dùng là c dân c a m t qu c gia không thu c Liên minh Châu u đ ng ý r ng Th a thu n này đ c đi u ch nh b i lu t pháp có hi u l c t i Queensland, Úc và đ ng ý đ trình lên c quan tài phán đ c quy n c a khu v c pháp lý đó.

19. Các đ nh nghĩa

Trong các Đi u kho n S d ng này, nh ng t ng sau có nghĩa:

"Khi u n i" có nghĩa là, liên quan đ n m t ng i, m t khi u n i, yêu c u, bi n pháp kh c ph c, ki n t ng, thi t h i, t n th t, chi phí, trách nhi m pháp lý, hành đ ng, th t c, quy n hành đ ng, yêu c u b i th ng ho c b i hoàn ho c trách nhi m pháp lý phát sinh b i ho c đ c th c hi n hay kh c ph c b i hay ch ng l i ng i đó, tuy nhiên đang phát sinh, và cho dù đ c xác đ nh hay không xác đ nh, ho c ngay l p t c, trong t ng lai ho c b t ng ;

"Th ng m i hóa" có nghĩa là khai thác, ti p th , qu ng bá, phát tri n, tích h p, nghiên c u, bán và th c hi n b t kỳ ho t đ ng nào khác đ có đ c l i nhu n ho c khen th ng;

"Công ty" có nghĩa là Cupid Media Pty Ltd (ACN 104 844 564), m t công ty đã đăng ký t i New South Wales, Úc, và s bao g m b t kỳ công ty thành viên hay liên k t nào (nh các đi u kho n đ c đ nh nghĩa trong Lu t Công ty 2001 (Cth)) c a Cupid Media Pty Ltd;

"Dating Group" có nghĩa là SOL Holdings Limited (No. HE342740, Cyprus) và b t kỳ t ch c liên k t ho c có liên quan nào mà nó ki m soát và cung c p d ch v h n hò cho khách hàng.

"EU" có nghĩa là liên minh chính tr và kinh t c a các qu c gia thành viên Châu u đ c g i là Liên minh Châu u;

"Qu c gia EU" có nghĩa là b t kỳ qu c gia nào là thành viên hi n t i và là thành viên c a các hi p đ nh c a EU và hi n t i có nghĩa là Áo, B , Bulgaria, Croatia, Síp, C ng hòa Séc, Đan M ch, Estonia, Ph n Lan, Pháp, Đ c, Hy L p, Hungary, Ireland, Ý, Latvia , Litva, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Ba Lan, B Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha và Th y Đi n;

"D li u Cá nhân " có nghĩa là b t kỳ thông tin nào liên quan đ n m t th nhân có th đ nh danh ("ch th c a d li u"); m t th nhân có th đ nh danh là m t ng i có th đ c xác đ nh, tr c ti p ho c gián ti p, đ c bi t b ng cách tham chi u đ n thông tin đ nh danh nh tên, s ch ng minh nhân dân, d li u v trí, thông tin nh n d ng tr c tuy n ho c m t ho c nhi u y u t c th v v t lý, sinh lý, di truy n, tinh th n, kinh t , văn hóa ho c b n s c xã h i c a th nhân đó;

"D ch v tr phí" có nghĩa là các tính năng và D ch v đ c cung c p cho các thành viên tr phí c a Trang web có đăng ký gói d ch v tr phí;

"Tuyên b v Quy n riêng t " nghĩa là chính sách quy n riêng t c a Công ty có trên Trang web;

"D ch v " có nghĩa là các tính năng kh d ng cho các thành viên thông qua trang web;

"D li u Cá nhân Lo i Đ c bi t" có nghĩa là d li u cá nhân ti t l thông tin ch ng t c hay dân t c, ý ki n chính tr , tín ng ng ho c tôn giáo, thành viên công đoàn, lý l ch t pháp c a B n, d li u di truy n và sinh tr c h c nh m m c đích xác đ nh duy nh t m t th nhân, d li u liên quan đ n s c kh e ho c d li u liên quan đ n đ i s ng tình d c ho c xu h ng tình d c c a B n;

"Trang web" có nghĩa là trang web này, đ c s h u và đi u hành b i Công ty;

"Đi u kho n S d ng" có nghĩa là các Đi u kho n S d ng này đôi khi đ c Công ty s a đ i, t o thành th a thu n gi a b n và Công ty;

"Chúng tôi" và "C a Chúng tôi" t t c đ u đ c p đ n Công ty.